Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1111       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณ “ พระเทพสิริโสภณ ” 18-11-2020 14:30:04
1110       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายแกนนำสตรีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-11-2020 13:34:06
1109      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายการเงิน การคลัง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-11-2020 13:30:15
1108       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคำร้องเรียนสุนัขจรจัดหมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร-สะพานยาว 18-11-2020 13:21:43
1107       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์งานวิจัยสร้างสรรค์ชุดระบำสราญราษฏร์สักการะ  17-11-2020 21:53:13
1106       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี  ณ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 17-11-2020 21:52:00
1105       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานกองการแพทย์ 17-11-2020 15:41:15
1104       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมตรวจสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการโจรกรรม ตู้รับเงินบริจาค บริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 16-11-2020 16:12:49
1103       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16-11-2020 16:10:41
1102       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย 15-11-2020 09:50:25
1101       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ บริเวณจวนผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาลาประดู่หก  และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 13-11-2020 16:44:18
1100        ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 13-11-2020 16:19:10
1099       ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 8   12-11-2020 16:08:51
1098       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต่สี่แยกคูขวางถึงศูนย์การค้าส่งสำเพ็งเมืองคอน เนื่องจากมีการดำเนินการวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 17 ธันวาคม 2563 12-11-2020 12:22:44
1097       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-11-2020 11:10:29
1096       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี 12-11-2020 10:28:58
1095       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมปรึกษาหารือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 11-11-2020 17:06:54
1094       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณซอยถนนพัฒนาการคูขวาง 43 ( ซอยบุปพา) 11-11-2020 17:07:11
1093       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้คณะทำงานในส่วนความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-11-2020 16:32:12
1092       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 11-11-2020 13:48:20

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ] 149 [ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>