*** เปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะและกำหนดห้องสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ***

Today Highlights Nakhoncity

Multimedias

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนกระโรมจากแยกตลาดแขกถึงถนนพาด

  ขอเชิญชวนประชาชนนั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์
  ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566
  การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
   ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุต่อยอดแปลงสาธิตปลูกพืช-ผักสวนครัวพอเพียง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์์๘๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
  เปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะและกำหนดห้องสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 5 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ
คำสั่งเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศเทศบาล พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประกาศกิจการสภา อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อนุญาตรื้อถอนอาคาร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง งบแสดงฐานะการเงิน
งานสุขาภิบาล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง งบการเงินประจำไตรมาส
ผลการปฏิบัติงาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอาย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย รายงานสรุปรายรับจริง
รายงานการประชุม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลสัมฤทธิ์ แดนพุทธภูมิ กองการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รายงานสรุปรายจ่ายจริง
การติดตามสรุปผล สถานธนานุบาล กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาชุมชน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 


15

บริการยอดนิยม

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ / One Stop Services

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการพบเบาะแส การทุจริตในการดำเนินงานของทางราชการ

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th

X ปิด