เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2538
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
ควบคุมตลาด พ.ศ. 2563
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th