Thai English


นโยบายนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

๑. ด้านการเมืองและการบริหาร

          เป็นนโยบายที่ทำให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้
          ๑.๑ เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ๑.๒ บริหารงานโดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เป็นเทศบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
          ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในเขตเทศบาล และกลุ่มีองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เขต เทศบาลร่วมกัน
          ๑.๔ พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของเทศบาลได้อย่างทันทีและทุกเวลา
          ๑.๕ ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลผ่านสื่อทุกช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้โดยง่ายและทั่วถึง และจัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายในที่สาธารณะครอบคลุมเขตเทศบาล
          ๑.๖ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ให้มีขวัญกำลังใจ พร้อมปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          เป็นนโยบายที่สร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้
          ๒.๑ พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
          ๒.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตเทศบาลทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและ เชื่อมโยงกัน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
          ๒.๓ ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุม ทั่วเขตเทศบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          ๒.๔ ปรับปรุงระบบการจราจร โดยดูแลสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรให้ได้มาตรฐาน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจรในจุดที่ติดขัดและไม่ปลอดภัย
          ๒.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ำดิบ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย เพื่อให้น้ำประปามี คุณภาพมาตรฐานและทั่วถึง
          ๒.๖ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยพัฒนาระบบระบายน้ำปรับปรุงท่อระบายน้ำขุดลอก คูคลอง ปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถระบายน้ำออกนอกพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

๓. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

          เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม ส่งเสริม ประชาชนให้ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้
          ๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง เพิ่มสวนหย่อม ลานกีฬาและลานสุขภาพ ให้ทั่วเขตเทศบาล
          ๓.๒ พัฒนาสวนสาธารณะให้สวยงามร่มรื่น มีไฟฟ้าแสงสว่างและห้องน้ำสาธารณะ ที่เพียงพอให้เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่จัด กิจกรรมประเพณี
          ๓.๓ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยปรับปรุงการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีโรงงานกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน

          ๓.๔ พัฒนาคลองในเขตเทศบาลให้สะอาด และรณรงค์การดูแลรักษาคลองโดยชุมชนมีส่วนร่วม

๔. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          เป็นนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้
          ๔.๑ สนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ปรับปรุงระบบจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
          ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งอาคารเรียน บุคลากร อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการสอน และมีการอบรมครูอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความเป็นเลิศทางการศึกษา
          ๔.๓ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและทันสมัย นักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ควบคู่กับด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความสำคัญด้านโภชนาการ จัดอาหารที่มีคุณภาพให้บริโภคอย่างเพียงพอ
          ๔.๔ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เด็กจะได้รับการพัฒนาและโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
          ๔.๕ การจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อสนองตอบเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสสำเร็จทางการศึกษาตามความสามารถของตนเอง
          ๔.๖ พัฒนาอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอนและพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ทันสมัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชนทุกวัย
          ๔.๗ ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักคำสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี
          ๔.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น เช่น ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ งานลอยกระทง งานแห่นางดาน ฯลฯ

๕. ด้านสาธารณสุข และการกีฬา

          เป็นนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณสุข และการกีฬา โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้
          ๕.๑ พัฒนาโรงพยาบาลเทศบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขให้ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับประเทศ เน้นการให้บริการเชิงรุกในชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ และทำงานร่วมกับภาคเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาวะที่ดี
          ๕.๒ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

          ๕.๓ จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีรถรับส่งที่เพียงพอ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขอื่นๆ

๖. ด้านเศรษฐกิจ

          เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมาให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้
          ๖.๑ ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
          ๖.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม และจัดหาแหล่งสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนในชุมชน
          ๖.๓ จัดหาแหล่งสถานที่ค้าขายให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงปรับปรุงตลาดจำหน่ายสินค้าให้ได้มาตรฐาน
          ๖.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_03800102@dla.go.th

สถิติจำนวนผู้เข้าชม