Thai English

 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
10.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
11.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
12.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
13.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
14.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
15.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
16.ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
17.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
18.กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
19.การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
20.จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
21.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
22.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
23.การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

 ภายใต้บังคับกฎหมาย เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
2.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
4.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
5.ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
6.ให้มีการสาธารณูปการ
7.จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
8.จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
9.ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
10.ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11.ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12.เทศพาณิชย์


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban@nakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakhoncity.org

สถิติจำนวนผู้เข้าชม