สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


นายสุเมธ รัตนนาคินทร์
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนายสมชาย สังข์วิเชียร
รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ
เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


เขตเลือกต้ังที่ 1 เขตเลือกต้ังที่ 2 เขตเลือกต้ังที่ 3 เขตเลือกต้ังที่ 4

นายสุรักษ์ รัตนะพันธ์


นายธวัช ศรีสมานุวัตร


นายกะแมน หมิแหม


นายยะโกบ พิทักษ์


นายสมชาย สังข์วิเชียร


นายกฤษดา เสมอภพ


นายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ


นายสมชาย โชติช่วง


นายขัตติยะ อารีพร้อม


นายปริญญา ไชยแก้ว


นายจิรศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์


นายวีรภัทร ศิริพันธ์


นายสมชาย สุนทร


นายสุเมธ รัตนนาคินทร์


ร้อยตรีโยธิน กัลยา


นายภาคภูมิ แสงแก้ว


นางสมฤดี สุขบำเพิง


นายอุดมศักดิ์ ศรีตุลาการ


นายปรีชา พฤกษไพบูลย์


นางอนุสรณ์ เดชเดโช


นายวิชาญ ชุติธรพงษ์


นายชยากร ขำคม


นายทัตพงศ์ โภชนา


ร้อยโทวิโรจน์ วรรณกุล


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th