Thai English

สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


นายสุเมธ รัตนนาคินทร์
ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนายสมชาย สังข์วิเชียร
รองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ
เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


เขตเลือกต้ังที่ 1 เขตเลือกต้ังที่ 2 เขตเลือกต้ังที่ 3 เขตเลือกต้ังที่ 4

นายชำนาญ เยี่ยมยนต์


นายธวัช ศรีสมานุวัตร


นายกะแมน หมิแหม


นายยะโกบ พิทักษ์


นายสมชาย สังข์วิเชียร


นายกฤษดา เสมอภพ


นายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ


นายสมชาย โชติช่วง


นายขัตติยะ อารีพร้อม


นายปริญญา ไชยแก้ว


นายวีระ ไกรแก้ว


นายวีรภัทร ศิริพันธ์


นายสมชาย สุนทร


นายสุเมธ รัตนนาคินทร์


ร้อยตรีโยธิน กัลยา


นายภาคภูมิ แสงแก้ว


นางสมฤดี สุขบำเพิง


นายอุดมศักดิ์ ศรีตุลาการ


นายปรีชา พฤกษไพบูลย์


นางอนุสรณ์ เดชเดโช


นายวิชาญ ชุติธรพงษ์


นายชยากร ขำคม


นายทัตพงศ์ โภชนา


ร้อยโทวิโรจน์ วรรณกุล


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban@nakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakhoncity.org

สถิติจำนวนผู้เข้าชม