Thai English

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ดาวน์โหลด
พ.ศ. 2566
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566) ดาวโหลดเอกสาร
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566 ) ดาวโหลดเอกสาร
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการสำนักการประปา (เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) ดาวโหลดเอกสาร
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ดาวโหลดเอกสาร
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวโหลดเอกสาร
พ.ศ. 2565
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565) ดาวโหลดเอกสาร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลดเอกสาร
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ด้านการให้บริการสำนักการประปา ดาวโหลดเอกสาร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ดาวโหลดเอกสาร
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ดาวโหลดเอกสาร
พ.ศ. 2564
 -  สถิติการให้บริการประชาชนของสำนักการประปา ดาวโหลดเอกสาร
 -  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ ดาวโหลดเอกสาร
 -  ผู้มารับบริการของกองการแพทย์ เดือนตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564 ดาวโหลดเอกสาร
 -  สถิติการเกิดจากสูติบัตร ดาวโหลดเอกสาร
 -  สถิติการตายจากมรณบัตร ดาวโหลดเอกสาร
 -  สถิติการย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก ดาวโหลดเอกสาร
 -  สถิติการย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า ดาวโหลดเอกสาร
 -  สถิติการแก้ไขและจำหน่ายชื่อบุคคล ดาวโหลดเอกสาร
พ.ศ. 2562
 -  เดือนตุลาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562 ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนรายงานการใช้ทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ งวดที่ 3 ดาวโหลดเอกสาร
พ.ศ. 2561
 -  เดือนมกราคม ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนกุมภาพันธ์ ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนมีนาคม ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนเมษายน ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนพฤษภาคม ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนมิถุยายน ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนกรกฎาคม ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนสิงหาคม ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนกันยายน ดาวโหลดเอกสาร
พ.ศ. 2560
 -  เดือนตุลาคม ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนพฤศจิกายน ดาวโหลดเอกสาร
 -  เดือนธันวาคม ดาวโหลดเอกสาร


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th