Thai English


ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ พ.ศ.2564 
        -สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        - ถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต (Online)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนงานสำนักการศึกษา


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th