Thai English
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข ครั้งที่1/2566   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566    
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_03800102@dla.go.th

สถิติจำนวนผู้เข้าชม