ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
275      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 08-03-2023 11:49:29
274      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 02-03-2023 14:04:13
273      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 02-03-2023 13:58:08
272      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 27-02-2023 10:48:12
271      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 20-01-2023 13:39:54
270      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 13-01-2023 09:19:59
269      ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 13-01-2023 09:17:53
268      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 13-01-2023 09:16:19
265      ระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีฯว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 02-12-2022 14:59:44
264      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 02-12-2022 09:14:42
263      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 02-12-2022 09:11:11
262      การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 22-11-2022 09:44:56
261       เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 12-10-2022 10:48:34
260      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 29-09-2022 10:05:13
259      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 13-09-2022 10:53:30
258      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 31-08-2022 16:31:37
257      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ. 2565 31-08-2022 16:27:46
256      แต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-08-2022 10:29:49
255      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 18-08-2022 10:27:16
254      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 18-08-2022 10:24:54

รวมทั้งหมด 242 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>