Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
124      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 11-04-2019 15:31:42
123      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2526 และ เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 11-04-2019 15:35:49
122      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ. 11-04-2019 15:22:09
120      เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 12-03-2019 09:26:31
119      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 18-01-2019 09:28:39
118      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2561 14-12-2018 11:14:57
117      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2561 14-12-2018 11:17:08
116      ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 26-11-2018 13:31:27
115      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 17-10-2018 08:49:38
114      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2561 27-08-2018 09:31:16
112      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 12-07-2018 15:15:57
111      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 02-05-2018 08:53:48
110      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 02-05-2018 08:53:00
109      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19-04-2018 10:11:40
108      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 28-03-2018 14:45:18
107      ระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วย การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-03-2018 14:28:42
106      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 28-03-2018 14:28:15
105      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 28-03-2018 14:25:11
104      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 02-03-2018 13:52:25
103      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 02-03-2018 13:50:58

รวมทั้งหมด 265 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>