Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
110      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 02-05-2018 08:53:00
109      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 19-04-2018 10:11:40
108      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 28-03-2018 14:45:18
107      ระเบียบสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วย การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-03-2018 14:28:42
106      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 28-03-2018 14:28:15
105      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 28-03-2018 14:25:11
104      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 02-03-2018 13:52:25
103      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 02-03-2018 13:50:58
102      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 02-03-2018 13:50:04
101      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 02-03-2018 13:48:02
100      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 02-03-2018 13:46:17
99      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 11-10-2017 15:07:43
98      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 06-09-2017 11:00:41
97      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 06-09-2017 10:56:56
96      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 06-09-2017 10:39:46
95      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 06-09-2017 10:34:36
94      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 06-09-2017 10:27:03
93      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 20-07-2017 11:45:35
92      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 15-06-2017 14:16:03
91      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 06-09-2017 11:04:55

รวมทั้งหมด 273 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>