Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
199       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-05-2021 10:38:13
198      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 21-05-2021 15:07:54
194      คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1546/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-05-2021 11:41:53
193       แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-05-2021 11:40:00
192      คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1545/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-05-2021 11:38:17
191       แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 12-05-2021 09:06:12
190      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 12-05-2021 09:04:12
189       การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 12-05-2021 09:00:02
188      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก (วันที่ 7 พฤษภาคม 2564) 06-05-2021 14:39:07
187       เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 12-01-2021 14:33:05
186       เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 16-11-2020 10:38:12
184      ขอส่งญัตตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 05-10-2020 14:08:19
183      การนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 05-10-2020 14:06:19
182      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:04:08
181      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:02:56
180      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:01:47
179      การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:00:39
178      การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:59:40
177      การส่งญัตติหรือกระทู้ถาม การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:58:19
176      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:57:45

รวมทั้งหมด 273 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>