ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
148      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 20-07-2020 10:38:20
147      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 20-07-2020 10:36:32
146      ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติต่างๆ แทนนายกเทศมนตรี 17-07-2020 10:10:02
145      ขอมอบหมายให้นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 17-07-2020 10:08:33
144      ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติต่างๆ แทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 17-07-2020 10:03:00
143      ขอมอบหมายใ้ห้รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติต่างๆแทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 17-07-2020 10:01:42
142      ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 17-07-2020 10:00:14
141      ขอมอบหมายให้ร้องนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 17-07-2020 09:58:54
140      ขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นำเสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 17-07-2020 09:55:30
139      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 15-07-2020 15:01:02
138      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 09-07-2020 10:45:13
137      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 17-06-2020 11:34:18
136      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 21-04-2020 16:47:39
133      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 10-01-2020 15:48:21
132      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 22-10-2019 15:23:07
131      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 16-10-2019 09:31:04
130      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 30-09-2019 15:10:06
129      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 13-09-2019 18:13:18
128      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 24-07-2019 13:42:11
126      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 22-07-2019 16:43:39

รวมทั้งหมด 246 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>