Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
183      การนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 05-10-2020 14:06:19
182      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:04:08
181      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:02:56
180      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:01:47
179      การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 14:00:39
178      การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:59:40
177      การส่งญัตติหรือกระทู้ถาม การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:58:19
176      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:57:45
175      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:56:11
174      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:50:53
173      ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:48:31
172      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 13:35:49
171      เชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 05-10-2020 11:59:31
170      ขอส่งกระทู้ถาม 05-10-2020 11:49:42
169      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 11:47:37
168      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 11:45:24
167      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 11:44:13
166      การส่งญัตติการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 11:37:38
165      การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 11:35:24
164      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 05-10-2020 11:34:03

รวมทั้งหมด 281 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>