ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
216      ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 15-07-2021 14:54:29
215      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 15-07-2021 14:53:04
214      การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 12-07-2021 15:31:39
210       รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 06-07-2021 15:32:26
209      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 06-07-2021 15:31:30
207      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 06-07-2021 15:27:24
206      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คร้ังแรก วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 06-07-2021 15:25:35
205      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 06-07-2021 14:50:59
204       การนัดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 29-06-2021 13:06:45
203      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 29-06-2021 13:04:22
202       เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 28-06-2021 10:20:49
201      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 24-06-2021 14:42:21
200       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 27-05-2021 10:41:24
199       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-05-2021 10:38:13
198      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 21-05-2021 15:07:54
194      คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1546/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-05-2021 11:41:53
193       แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-05-2021 11:40:00
192      คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1545/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-05-2021 11:38:17
191       แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 12-05-2021 09:06:12
190      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 12-05-2021 09:04:12

รวมทั้งหมด 246 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>