Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
97      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 06-09-2017 10:56:56
96      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 06-09-2017 10:39:46
95      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 06-09-2017 10:34:36
94      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 06-09-2017 10:27:03
93      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 20-07-2017 11:45:35
92      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 15-06-2017 14:16:03
91      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 06-09-2017 11:04:55
90      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 02-06-2017 10:23:49
89      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และเริ่มสัมยประชุมสามัยญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 02-06-2017 10:19:39
88      ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 29-03-2017 07:31:58
87      ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 29-03-2017 07:30:47
86      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 29-03-2017 07:30:23
85      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 29-03-2017 07:29:16
84      รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 29-03-2017 06:40:08
83      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 22-02-2017 11:33:05
82      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 22-02-2017 11:22:37
81      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 11:19:51
80      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 11:17:24
79      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 11:09:28
78      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 11:07:08

รวมทั้งหมด 280 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>