Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
78      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 11:07:08
77      แต่ตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-02-2017 11:04:41
76      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 10:56:38
75      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 10:46:22
74      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 10:43:05
73      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 09:41:40
72      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 22-02-2017 09:39:04
71      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 22-02-2017 09:33:49
70      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 และเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560 22-02-2017 09:29:24
69      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2559 22-02-2017 09:23:17
68      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 09:11:14
67      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 09:05:13
65      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:57:23
64      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:53:46
63      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:50:58
62      แต่งตั้งคระกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-02-2017 08:38:05
61      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:33:47
60      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:30:09
58      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 03-10-2016 14:26:53
57      แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:25:55

รวมทั้งหมด 261 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>