ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
20      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 14:47:12
19      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557 08-06-2015 14:46:18
18      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 08-06-2015 14:45:18
17      ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 08-06-2015 14:43:46
16      ทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-06-2015 14:43:19
15      ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 19-09-2014 15:32:30

รวมทั้งหมด 246 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13