Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
63      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:50:58
62      แต่งตั้งคระกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-02-2017 08:38:05
61      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:33:47
60      รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 22-02-2017 08:30:09
58      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 03-10-2016 14:26:53
57      แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:25:55
56      การส่งญัตติหรือกระทู้ถาม การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:24:44
55      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:23:28
54      ขอเชิญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-06-2015 15:22:43
53      ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับภาวะวิกฤตภัยแล้ง 08-06-2015 15:21:49
52      ขอเชิญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-06-2015 15:20:52
51      การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 และเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:19:31
50      แต่งต้ังเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-06-2015 15:18:16
49      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:17:34
48      แจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:16:19
47      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:15:22
46      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 08-06-2015 15:14:16
45      ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557 08-06-2015 15:13:04
44      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557 08-06-2015 15:12:05
43      แจ้งเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557 08-06-2015 15:10:50

รวมทั้งหมด 267 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>