Thai Englishผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลด
- หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1 สินค้าและบริการ
-แบบฟอร์มเผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ANN Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- หนูน้อยนักสำรวจ เครื่องมือนักสำรวจ
- การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบหนังสือนิทานสองภาษา ชุดภาษาไทย – ภาษาถิ่นใต้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 3
- การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ Executive Functions(EF) เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- รายงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านสติปัญญา ของเด็กอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี                                  
- รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการผันวรรณยุกต์สนุกสนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์                                  
-  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban@nakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakhoncity.org

สถิติจำนวนผู้เข้าชม