Thai English

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


การบริหารงานส่วนราชการ

1. จัดทำแผนสนับสนุนและประสานแผน/ โครงการไปสู่การปฏิบัติ
2. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลโดยเพิ่มขั้นตอนการนำเสนอประชาชนพิจารณาและแสดงความคิดเห็น
( Public Hearing ) เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเพิ่มขั้นตอนการนำเสนอประชาชนพิจารณาตรวจสอบและขอรับความคิดเห็นของประชาชน
( Public Hearing ) เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน
4. ติดตามประเมินผลโครงการ
5. ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

คู่มือติดต่อราชการ :: กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานนิติการ
- ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาพิพาททางด้านกฎหมายกับเทศบาล เช่น ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น
- ให้บริการสำหรับเกิดกรณีพิพาทระหว่างบุคคลภายนอกกับเทศบาล เช่น มีบุคคลภายนอกร้องทุกข์กับเทศบาล เป็นต้น
- ให้บริการสำหรับคำปรึกษาหารือถึงเรื่องที่บุคคลภายนอกปฏิบัติผิดเทศบัญญัติของเทศบาล และมีการที่จะต้องถูกชำระค่าปรับขึ้น
และควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการด้านแก้ไขปัญหาที่เกิดกรณีพิพาทขึ้นระหว่างบุคคลภายนอกกับเทศบาล กรณีที่มีการบุกรุกที่ดิน
งานนิติกรจะต้องชี้และระวังแนวเขตที่แน่ชัดให้บุคคลภายนอกทราบอาณาเขตที่แน่ชัด โดยร่วมกับที่ดินจังหวัด
- ให้บริการสำหรับบุคคลที่ต้องการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนโดยการสอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ตามที่อำเภอจัดส่งมายังเทศบาลและงานนิติกรเป็นผู้ทำการสอบสวนและแนะนำถึงขั้นตอนในการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการมีและใช้อาวุธปืน
- ให้บริการปรึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรโดยตรง โปรดติดต่องานนิติกร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งานประชาสัมพันธ์
- เป็นศูนย์ข้อมูล สำหรับเผยแพร่สื่อมวลชนและประชาชน
- ให้บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ
- รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง