ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
80      ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 01-09-2023 11:30:32
79      หารือกรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังแสดงตนโดยใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ 10-08-2023 11:31:07
78      ประชาสัมพันธ์การใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 03-08-2023 14:34:15
77      ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา 31-07-2023 11:29:36
76       บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 14-07-2023 16:03:27
75      บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) 14-07-2023 15:54:04
74      การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกต้ังที่ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 06-07-2023 13:23:32
73      คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 04-07-2023 10:19:05
71      กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศ มนตรีนครนครศรีธรรมราช 04-07-2023 10:06:49
70      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-06-2023 11:20:01
69      ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีะรรมราช กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 29-06-2023 11:18:46
64       ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 05-04-2023 10:14:41
63      กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 30-03-2023 16:08:24
62      กำหนดสถานที่สำหรับการปราศรัยหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 30-03-2023 16:05:19
60      ประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลาง 30-03-2023 13:00:51
59       ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 29-03-2021 09:52:55
58       ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 29-03-2021 09:52:15
57       ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 29-03-2021 09:51:41
56       ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 1 29-03-2021 09:51:14
55       ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 29-03-2021 09:49:47

รวมทั้งหมด 44 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>