ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
54       วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 25-03-2021 15:51:09
53       ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 4 22-02-2021 16:36:30
52       ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 22-02-2021 16:34:52
51       ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 2 22-02-2021 16:32:49
50       ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 1 22-02-2021 16:30:22
49       ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 22-02-2021 16:28:26
48      บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ังและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 4 22-02-2021 12:15:44
47       บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ังและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3 22-02-2021 12:09:10
46       บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ังและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 2 22-02-2021 12:06:48
45       บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง 22-02-2021 12:03:47
44       คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 22-02-2021 12:01:51
43       ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 05-02-2021 10:24:40
42       ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 05-02-2021 10:22:32
41       จัดต้ังศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 05-02-2021 10:18:37
40       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช 29-01-2021 14:23:28
39       การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-12-2020 15:32:35
38       การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 04-12-2020 09:49:21
37       ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 04-11-2020 15:24:24
36       ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 04-11-2020 15:21:33
34      ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 02-07-2020 11:08:06

รวมทั้งหมด 44 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>