ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
43       ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 05-02-2021 10:24:40
42       ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 05-02-2021 10:22:32
41       จัดต้ังศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 05-02-2021 10:18:37
40       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช 29-01-2021 14:23:28
39       การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 08-12-2020 15:32:35
38       การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 04-12-2020 09:49:21
37       ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 04-11-2020 15:24:24
36       ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 04-11-2020 15:21:33
34      ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น 02-07-2020 11:08:06
33      คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกัลรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ัง ชุดความรุ้การเลือกต้ังท้องถิ่น 19-06-2020 15:14:37
30      ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-03-2020 11:17:11
2       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 15-03-2019 11:23:13
1       การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 15-03-2019 10:46:38

รวมทั้งหมด 33 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2