ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 52
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_22022021_163617_220225643.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 158
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2021 16:34:52