ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 50
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกต้ังที่ 1

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_22022021_163218_220225641.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 158
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2021 16:30:22