ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 54
วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_25032021_155335_img-210325154931.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 0-7535-5299
ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-03-2021 15:51:09