ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 49
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :vote_22022021_163010_220225640.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 158
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2021 16:28:26