Thai English

กองสวัสดิการสังคม

งานที่ทำ
1. การจัดระเบียบชุมชน องค์กรชุมชน ข้อมูลชุมชน
2. การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนขององค์กรชุมชน
3. การส่งเสริมอาชีพประชาชนในชุมชน
4. จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ
5. ประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ
6. การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
7. การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
8. การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากจน
9. การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนไปรักษาพยาบาลต่อจังหวัด
10. ตรวจสอบรับรองสิทธิการรับการสงเคราะห์ต่าง ๆ
11. งานอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและชุมชน

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์


1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตามทะเบียนบ้าน
1.3 มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508
1.4 ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นในในลักษณะเดียวกัน ยกเว้น ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์
1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคาระห์ของรัฐ

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามทะเบียนบ้าน
2.3 มีับัตรประจำตัวคนพิการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3.1 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามทะเบียนบ้าน
3.2 มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ พรือถูกทอดทิ้ืง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้
3.3 ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว (มีใบรับรองแพทย์)

4. เอกสารที่นำมายื่นลงทะเบียน
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีลงทะเบีนรับเบี้ยยังชีพความพิการ)
4.5 ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
4.6 ใบรับรองแพทย์ (กรณีลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
หมายเหตุ : คำขอลงทะเบียนสามารถพิพม์เอกสารได้ที่หน้าคำร้องทั่วไป

ยื่นเอกสารการลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 ทุ่งท่าลาด
ในวัน และเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 075-450604