Thai English

สำนักปลัด

การบริหารงานส่วนราชการ จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ

งานทะเบียนราษฎร
1. เน้นหลักการบริการแบบ ONE STOP SERVICE
2. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้การบริการ
3. ให้การบริการประชาชนตลอดเวลา ตั้งแต่ 08.00-16.30น. ในวันทำการโดยไม่หยุดพัก
4. นำส่งบัตรประจำตัวประชาชน สามารถลดภาระของประชาชน

ผลสัมฤทธิ์
1. ประหยัดเวลาในการติดต่อกับราชการของประชาชนและสามารถกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินการได้ทุกขั้น
2. ให้การบริการประชาชนไม่น้อยกว่า 240 ราย/วัน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ออกระงับอัคคีภัยและคอยช่วยเหลือสาธารณภัย
2. รับ - ส่งผู้ป่วยในเขตเทศบาล นำส่งโรงพยาบาลในเขตเทศบาลและต่างจังหวัด
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
1. จัดชุดตำรวจชุมชนเข้าดูแลชุมชน
2. จัดดนตรีตำรวจชุมชนเพื่อเยาวชนและชุมชน

ผลสัมฤทธิ์
1. ระงับอัคคีภัย 8 ครั้ง/ ปี ช่วยเหลือสาธารณภัย 7 ครั้ง/ ปี
2. ให้บริการรับ - ส่งผู้ป่วยโดยเฉลี่ยเดือนละ 18 ราย
3. แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนและชุมชน