Thai English


สำรวจความพึงพอใจ
รายงานความพึงพอใจคุณภาพในการบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานความพึงพอใจในการบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566
แบบรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (METAVERSE)
รายงานความพึงพอใจในการบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานความพึงพอใจคุณภาพในการบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักการศึกษา
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎร
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานความพึงพอใจคุณภาพในการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานประเพณีแห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปี พ.ศ.2559
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมงานประเพณีลากพระ ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมรวมพลัง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_03800102@dla.go.th

สถิติจำนวนผู้เข้าชม