รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดาวน์โหลด
 การรายงานผลการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดฯและให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ ประจำปี 2565
     - การรายงานผลการดำเนินงานตามการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัด
ดาวโหลดเอกสาร
     - การรายงานผลการดำเนินงานตามการมอบหมายและมอบอำนาจให้หัวหน้า
ดาวโหลดเอกสาร
 รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวโหลดเอกสาร
 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจำปี พ.ศ.2561
ดาวโหลดเอกสาร