ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
247      รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 10-08-2023 13:54:40
246      รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 07-08-2023 10:40:52
245      รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล(สายงานการสอน) 25-07-2023 15:15:34
244      รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 20-07-2023 12:34:38
243      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง 23-05-2023 09:33:01
242      ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 19-05-2023 16:06:24
241      ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 18-05-2023 14:18:45
240      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 25-04-2023 13:48:28
239      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 25-04-2023 13:45:01
238      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 24-04-2023 16:54:03
237      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 24-04-2023 16:50:51
236      รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 11-04-2023 16:41:23
235      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 10-04-2023 14:53:07
234      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 29-03-2023 16:14:11
233      บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 17-03-2023 09:10:55
232      เปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินสมรรถนะและกำหนดห้องสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-03-2023 16:25:48
231      รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 15-03-2023 15:55:18
230      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 08-03-2023 10:30:11
229      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 08-03-2023 09:04:53
228      รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 03-03-2023 15:24:02

รวมทั้งหมด 194 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>