ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
52      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรแต่งต้ังเป็นกรรมการการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 15-06-2015 09:25:38
51      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 08-06-2015 13:28:57
48      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 02-06-2015 15:12:49
47      รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 02-06-2015 10:47:49
46      กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ.ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยนักการแพทย์แผนไทย 22-05-2015 11:29:54
45      รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-05-2015 14:49:10
44      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 15-05-2015 14:30:39
40      ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 09-04-2015 14:58:17
39      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2015 14:41:24
38      โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย รับสมัครสอบเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 01-12-2014 11:24:09
37      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำนวน 4 อัตรา 12-09-2014 09:38:42
36      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 21-08-2014 10:51:50
35      ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 28-07-2014 10:10:43
34      รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 07-07-2014 15:52:24
32      รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดัับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 03-03-2014 09:26:21
31      กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนัักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระัดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 20-02-2014 14:41:25
30      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 17-02-2014 09:51:02
29      ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 17-01-2014 11:33:14
26      รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 11-12-2013 15:08:34
25      กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2556 26-11-2013 10:51:12

รวมทั้งหมด 194 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ] ถัดไป>>