ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
65      การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4 25-11-2015 15:02:52
64      กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 10-11-2015 15:11:07
63      กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ระดับ 4 10-11-2015 13:38:55
61      โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาดนตรีสากล 13-10-2015 10:20:37
60      รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับ 4 09-10-2015 10:17:19
59      รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 07-10-2015 10:12:58
58      การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 09-09-2015 09:18:27
56      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 02-09-2015 14:46:50
55      กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 17-08-2015 10:32:38
54      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 17-08-2015 10:22:51
53      รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 30-06-2015 15:24:50
52      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรแต่งต้ังเป็นกรรมการการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 15-06-2015 09:25:38
51      บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 08-06-2015 13:28:57
48      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 02-06-2015 15:12:49
47      รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 02-06-2015 10:47:49
46      กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ.ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์,ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยนักการแพทย์แผนไทย 22-05-2015 11:29:54
45      รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-05-2015 14:49:10
44      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 15-05-2015 14:30:39
40      ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 09-04-2015 14:58:17
39      รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2015 14:41:24

รวมทั้งหมด 205 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ] ถัดไป>>