Thai Englishแผนอัตรากำลังประกาศ ก.ท.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโอน/ย้ายแบบฟอร์มการขอโอน/ย้ายโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ประกาศ ก.ท.จ.นศ.เส้นทางสายอาชีพการฝึกอบรมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อนระดับ/เลื่อนขั้นเงินเดือนผังบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ประกาศอื่นๆการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรับสมัครงานแบบฟอร์มการลาหนังสือสั่งการการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นๆแบบฟอร์มอื่นๆนโยบายบริหารงานบุคคลสิทธิสวัสดิการอื่นๆบำเหน็จบำนาญข้าราชการวินัยและการรักษาวินัยคู่มือการปฏิบัติงาน


...
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7580-9571 ต่อ 9128สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th