Thai English


แผนอัตรากำลังประกาศ ก.ท.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโอน/ย้ายแบบฟอร์มการขอโอน/ย้ายโครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ประกาศ ก.ท.จ.นศ.เส้นทางสายอาชีพการฝึกอบรมแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อนระดับ/เลื่อนขั้นเงินเดือนผังบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ประกาศอื่นๆการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรับสมัครงานแบบฟอร์มการลาหนังสือสั่งการการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นๆแบบฟอร์มอื่นๆนโยบายบริหารงานบุคคลสิทธิสวัสดิการอื่นๆบำเหน็จบำนาญข้าราชการวินัยและการรักษาวินัยคู่มือการปฏิบัติงาน
...
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0-7580-9571 ต่อ 9128สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_03800102@dla.go.th

สถิติจำนวนผู้เข้าชม