Thai English

สำนักการศึกษา


การบริหารงานส่วนราชการ
รับผิดชอบการศึกษาในระบบ โดยมีนักเรียนในสังกัด 9 โรง จำนวน 8,989 คน
1. โครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ วันละ 2 มื้อ
2. ฝึกอบรมวิชาชีพโดยจัดการเรียนการสอน เช่น ช่างเสริมสวย , ช่างเย็บผ้า , ช่างไฟฟ้า และช่างเครื่อง โดยอบรมกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาส , เด็กเร่ร่อน , เยาวชนทั่วไปและประชาชนทั่วไป
3. การศึกษานอกระบบโดยจัดการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น และปวช. (ทวิภาคี )
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบรมเยาวชนและกรรมการชุมชุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. พัฒนาและสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
1. ลดปัญหาการว่างงาน, ลดปัญหาอาชญากรรม, ลดปัญหายาเสพติด จำนวน 2,241 คน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต 22,676 ราย
3. แบ่งเบาภาระและช่วยเหลือประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นเงินไม่น้อยกว่า 2,670,000 บาท/ ปี