Thai English

รายงานสรุปรายรับจริง

สรุปรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (5ปี)
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

สรุปรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

สรุปรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตรวจสอบ
รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปรายรับ-รายจ่าย


  รายงานสรุปรายรับจริง ที่จัดเก็บเอง ประจำไตรมาส
ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


สรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส
ตรวจสอบ
รายงานสรุปรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2559
1. รายงานสรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส 1
2. รายงานสรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส 2
3. รายงานสรุปรายรับจริงที่จัดเก็บเองประจำไตรมาส 3