Thai English

สรุปร้องทุกข์ออนไลน์ ประจำเดือน

สรุปร้องทุกข์ออนไลน์ ประจำเดือน
     เดือน เมษายน พ.ศ.2567
     เดือน มีนาคม พ.ศ.2567
     เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
     เดือน มกราคม พ.ศ.2567
     เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
     เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
     เดือนกันยายน พ.ศ. 2566
     เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
     เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
     เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
     เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
     เดือนเมษายน พ.ศ. 2566
     เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
     เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
     เดือนมกราคม พ.ศ.2566
     เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
     เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

รวมทั้งหมด 19 กิจกรรม  หน้าที่   1