Thai English
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวโหลดเอกสาร
-รายงานการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวโหลดเอกสาร
-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ดาวโหลดเอกสาร
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวโหลดเอกสาร
-โครงการอบรมสัมมนา องค์กรสมรรถนะสูงและศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ดาวโหลดเอกสาร
-โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ดาวโหลดเอกสาร