Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
359       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-05-2024 14:04:20
358      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-05-2024 14:04:03
357      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศแนวทางการจัดทำประชาคม 03-05-2024 14:24:17
355      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 18-04-2024 08:55:55
354      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ลวนลาม รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และไม่เสพยาเสพติด 11-04-2024 16:18:07
353      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔) 04-04-2024 13:39:47
352      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-04-2024 15:56:54
351      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) ประจำปีงบประมาณ 29-03-2024 14:59:02
350      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25-03-2024 13:59:45
348      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 08-03-2024 10:57:04
347      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง "นโยบายสุจริต โปร่งใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราชใสสะอาด 2567" และ"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 12-02-2024 15:36:07
346      ประกาศแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 29-01-2024 15:47:09
345      บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 29-01-2024 10:26:04
344      แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 23-01-2024 11:01:12
343      นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21-12-2023 15:16:29
342      สรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย (หลาดกำแพงเมืองคอน) 07-12-2023 08:01:00
341      ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 7/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-11-2023 12:16:11
340      ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 6/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-11-2023 12:11:49
339      ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติมคร้ังที่ 6/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-11-2023 12:07:19
338      ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการตลาดท่าวังเมืองนคร (บริเวณซอยสมิท) 28-11-2023 09:39:45

รวมทั้งหมด 309 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>