ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
309      แก้ไขประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-03-2023 14:15:10
308      บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 17-02-2023 11:33:50
307      ประกาศแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นสำหรับการจัดทำการแผนพัฒนาเทศบาล 15-02-2023 10:01:58
306      รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566 07-02-2023 08:00:43
305      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง "นโยบายสุจริต โปร่งใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราชใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 23-01-2023 10:45:45
304      ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-01-2023 09:26:58
303      ระเบียบการขอใช้บริการกิจกรรม "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์" 28-10-2022 16:39:51
302      ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 28-10-2022 16:01:42
301      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27-10-2022 16:10:57
300      แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 10-08-2022 14:06:30
299      รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565 20-07-2022 14:06:18
298      เรียกประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องสุขา ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-07-2022 14:26:55
297      รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06-06-2022 15:05:55
296      มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกองหรือผู้อำนวยการส่วน ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-05-2021 11:06:33
295      รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03-05-2022 15:57:51
294      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 25-04-2022 15:07:43
293      ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 21-04-2022 09:40:22
291      ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 23-03-2022 09:52:13
290      ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-03-2022 10:28:50
289      ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-03-2022 10:26:18

รวมทั้งหมด 262 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>