Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
204      มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 01-04-2020 13:56:32
203      ของดการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2563 27-03-2020 09:16:14
202      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 25-03-2020 14:18:08
201      ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 24-03-2020 09:48:19
200      ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 01-04-2020 14:42:52
199      มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับเพิ่มเติม 17-03-2020 10:28:02
193      งดการจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563 06-03-2020 16:56:48
192      การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 03-03-2020 15:23:04
191      มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 27-02-2020 15:37:34
190      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-01-2020 11:41:00
189      ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-12-2019 11:32:08
188      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-10-2019 10:11:47
187      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-10-2019 13:45:17
186      ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-09-2019 10:43:17
184      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019 10:19:23
183      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการบุญสารทเดือนสิบ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019 10:17:20
182      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมูลผ่าน QR CODE ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ พร้อมดำเนินการติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019 10:14:58
181      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2019 12:07:02
180      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 11:06:51
179      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 11:04:59

รวมทั้งหมด 309 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>