Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
183      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายนิทรรศการบุญสารทเดือนสิบ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019 10:17:20
182      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายข้อมูลผ่าน QR CODE ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ พร้อมดำเนินการติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2019 10:14:58
181      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2019 12:07:02
180      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 11:06:51
179      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 11:04:59
178      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 11:03:12
177      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 11:00:28
176      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 10:58:51
175      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 10:55:49
174      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2019 10:01:40
173      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้รวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019 09:11:47
172      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รายการ โดย 06-08-2019 08:35:20
171      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รา 06-08-2019 08:28:07
170      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 01-08-2019 10:39:15
169      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรโครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 11 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2019 16:35:56
168      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2019 15:55:53
166      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัพเกรดคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 021-49-0002/87 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2019 15:52:00
165      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ้อมแซมตู้ไม้ อาคารรวมใจภักคิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 26-07-2019 15:50:01
164      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2019 12:34:16
163      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2019 12:32:23

รวมทั้งหมด 294 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>