Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
134      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019 08:43:28
133      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัชรถแห่ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บร 5514 นศ รหัสครุภัฑ์ 002-51-0030 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2019 16:08:46
132      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้รวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019 17:34:57
131      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019 17:37:58
130      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร โครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2562 04-06-2019 14:55:31
129      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2019 12:14:07
128      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และไม้พุ่มประดับบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2019 16:20:41
127      รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23-05-2019 16:06:50
126      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 7 รายการพร้อมติดต้ังและรื้อถอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2019 16:15:22
125      การชะลอการขออนุญาตใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-04-2019 15:44:28
124      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-04-2019 09:00:02
123      ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-03-2019 11:26:05
122      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-02-2019 14:56:18
121      การปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก" 05-02-2019 09:25:42
120      รับโอนพนักงานเทศบาล 23-01-2019 14:14:18
119      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-01-2019 15:44:03
118      การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 27-11-2018 11:11:07
117      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-10-2018 11:27:24
116      การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 09-10-2018 14:03:28
115      ประกาศ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 02-10-2018 10:31:58

รวมทั้งหมด 309 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>