Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
97      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:40:52
96      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:36:21
95      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:30:41
94      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:25:51
93      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:22:19
92      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:13:37
91      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:10:29
90      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:07:43
89      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:04:43
88      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 13:01:39
87      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 12:56:50
86      ประะกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 ) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2018 12:52:29
85      เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ) 19-01-2018 16:24:10
84      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18-12-2017 14:16:20
82      ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 27-11-2017 16:11:29
81      การขอรับและยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 23-11-2017 09:21:06
80      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์พร้อมค่าแรง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2017 10:09:04
79      การต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2561 08-11-2017 09:53:41
78      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19-10-2017 09:41:50
75      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12-10-2017 13:25:15

รวมทั้งหมด 280 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>