Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
17      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 21-09-2015 10:25:51
16      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2558- 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-09-2015 10:23:56
15      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563 ) 05-08-2015 13:34:41
14      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรมราช เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20-07-2015 15:26:40
13      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ) ครั้งที่ 2 18-05-2015 13:37:20
12      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง) 27-03-2015 15:00:09
11      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 08-01-2015 11:14:11
10      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 03-12-2014 08:54:06
9      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18-09-2014 11:16:25

รวมทั้งหมด 309 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16