Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
338      ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการตลาดท่าวังเมืองนคร (บริเวณซอยสมิท) 28-11-2023 09:39:45
337      รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิต การตลาด และการจำหน่าย (หลาดกำแพงเมืองคอน) 17-11-2023 15:22:54
336      ประกาศแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 14-11-2023 15:22:30
335      จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-11-2023 10:08:28
334      รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 08-11-2023 09:32:41
333      ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราขการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 06-11-2023 10:00:00
332      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการตลาดท่าวังเมืองนคร (บริเวณซอยสมิท) 30-10-2023 11:56:45
331      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 30-10-2023 11:57:14
330      ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ฝ่ายงานงบประมาณและเงินอุดหนุน) 25-10-2023 10:23:49
329      ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-10-2023 15:03:58
328      ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29-09-2023 15:37:54
327      เรื่อง ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 29-09-2023 10:48:18
326      ประกาศแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 12-09-2023 14:29:36
325      แก้ไขประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-09-2023 11:22:00
324      รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ. 2566 24-08-2023 08:18:40
323      การปรับอัตราค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-07-2023 15:52:03
322      รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10-07-2023 15:52:21
321      รับลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) สำหรับผู้ค้ารายเดิม 10-07-2023 09:51:27
320      หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) 27-06-2023 11:47:57
319      ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 27-06-2023 10:24:41

รวมทั้งหมด 310 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>