Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
327      เรื่อง ประกาศช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 29-09-2023 10:48:18
326      ประกาศแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่น สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 12-09-2023 14:29:36
325      แก้ไขประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-09-2023 11:22:00
324      รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ. 2566 24-08-2023 08:18:40
323      การปรับอัตราค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-07-2023 15:52:03
322      รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10-07-2023 15:52:21
321      รับลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) สำหรับผู้ค้ารายเดิม 10-07-2023 09:51:27
320      หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) 27-06-2023 11:47:57
319      ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 27-06-2023 10:24:41
318      หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้วยโอากาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20-06-2023 09:06:01
317      มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ "คนนคร วินัยจราจร 100 %" 01-06-2023 16:01:10
315      ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงาน "การเบิกจ่ายเงิน" ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-05-2023 11:44:46
314      ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 20-04-2023 08:54:38
313      หลักเกณฑ์การคิดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 05-04-2023 15:37:29
312      ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 04-04-2023 15:06:43
311      หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 30-03-2023 17:04:22
310      การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ.2566 27-03-2023 11:52:37
309      แก้ไขประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-03-2023 14:15:10
308      บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 17-02-2023 11:33:50
307      ประกาศแนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นสำหรับการจัดทำการแผนพัฒนาเทศบาล 15-02-2023 10:01:58

รวมทั้งหมด 299 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>