Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
249      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 03-08-2021 11:54:18
248      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 02-08-2021 15:51:09
247      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 19-07-2021 16:34:08
246      กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-07-2021 10:39:03
245      กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2564 ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาที่จัดการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-06-2021 08:26:55
244      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 14-06-2021 11:34:29
243      กำหนดการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในสังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-06-2021 10:14:11
242      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการสนามฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-06-2021 10:22:32
241       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 03-05-2021 15:18:30
240       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 03-05-2021 15:17:22
239       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องการชะลอจัดกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชิ้อไวรัสโคโรน่า 2019-(COVID-19) 03-05-2021 14:52:05
238       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 20-04-2021 13:42:02
237      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 20-04-2021 13:40:50
236       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 05-04-2021 14:47:00
235       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 01-03-2021 14:17:35
234       มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-01-2021 16:20:16
233       ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 06-01-2021 11:15:17
232       ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ระลอกที่ 2 06-01-2021 11:13:12
231       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังโรงเรียนผู้ใหญ่ในสังกัดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ 05-01-2021 14:20:27
230       ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 08-12-2020 13:02:37

รวมทั้งหมด 309 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>