Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
37      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การประมูลเพื่อเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์พร้อมอุปกรณ์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-05-2016 08:47:07
36      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องสุขาตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-04-2016 10:33:51
35      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-04-2016 07:37:36
34      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-02-2016 13:28:08
33      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-01-2016 13:58:56
32      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-01-2016 13:56:55
29      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559 01-12-2015 11:41:28
28      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 24-11-2015 13:32:22
27      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพือชำแหละซากสุกร (ครั้งที่ 2) 23-11-2015 16:41:53
26      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-11-2015 16:47:47
25      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 18-11-2015 13:24:56
24      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าพื้นที่เพื่อชำแหละซากสุกร 22-10-2015 11:06:55
23      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-10-2015 17:10:14
21      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การดำเนินการ ตัด - ติดต้ังมาตรวัดน้ำประปา 07-10-2015 10:45:40
20      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและค่าธรรมเนียมต่างๆของสำนักการประปา 07-10-2015 10:43:44
19      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 01-10-2015 13:48:07
17      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 21-09-2015 10:25:51
16      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2558- 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-09-2015 10:23:56
15      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563 ) 05-08-2015 13:34:41
14      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรมราช เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20-07-2015 15:26:40

รวมทั้งหมด 305 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ] ถัดไป>>