Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
293      ขยายเวลารับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 21-04-2022 09:40:22
291      ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 23-03-2022 09:52:13
290      ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-03-2022 10:28:50
289      ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-03-2022 10:26:18
288      ระเบียบการขอใช้บริการกิจกรรม "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์" 25-02-2022 10:15:22
286      การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 07-02-2022 11:33:12
285      รายงานการเงินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-02-2022 15:19:37
284      ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28-01-2022 10:34:30
283      รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 12-01-2022 13:54:15
282      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ 29-12-2021 13:28:16
281      ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 14-12-2021 14:11:55
280      บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 28-01-2022 14:23:39
278      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 03-11-2021 13:43:08
277      คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ 3551/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลและโครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 03-11-2021 12:44:32
276      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 5 02-11-2021 10:14:46
275      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์ คร้ังที่ 2 02-11-2021 09:38:57
274      เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-10-2021 10:54:09
273      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-10-2021 16:10:03
272      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 4 25-10-2021 13:56:59
270      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 3 21-10-2021 17:17:31

รวมทั้งหมด 306 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>