เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

5 สมาร์ตซิตี้ ในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

  • Smart Environment
  • Smart Governance
  • Smart Economy
  • Smart Living
  • Smart People
  • Smart Mobility
  • Smart Energy

โซเชียลของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Unsplash

"เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นการบริหารจัดการเมืองอย่างชาญฉลาด หรือที่เรียกว่า สมาร์ทซิตี้ (Smart City) โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมองว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมากระบวนการติดต่อราชการของประชาชนเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะในเรื่องการร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่เดิมนั้นขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ จะยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้ผลักดันระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ผ่านช่องทางของไลน์ โอเอ (LINE Official Account) “@Nakhoncity” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับเทศบาล ”

รายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วย : ล้านบาท)

1,271 ล้านบาท

1,271,150,000.00
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วย : ล้านบาท)

1,271 ล้านบาท

1,271,150,000.00
รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วย : ล้านบาท)

1,218 ล้านบาท

1,218,664,263.75
รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วย : ล้านบาท)

1,111 ล้านบาท

1,111,205,590.59
รายรับประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566
เปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับจริง (หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการ รายรับจริง
ภาษีอากร 100,500,000.00 บาท ภาษีอากร 115,875,731.93 บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 39,457,500.00 บาท ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 37,671,844.70 บาท
รายได้จากทรับย์สิน 18,376,000.00 บาท รายได้จากทรับย์สิน 14,696,459.47 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 11,900,000.00 บาท รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 10,951,151.54 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด 3,400,500.00 บาท รายได้เบ็ดเตล็ด 2,337,120.54 บาท
รายได้จากทุน 1,000,000.00 บาท รายได้จากทุน 11,010.00 บาท
รายได้ภาษีจัดสรร 392,400,000.00 บาท รายได้ภาษีจัดสรร 375,429,845.62 บาท
เงินอุดหนุน 3,400,500.00 บาท เงินอุดหนุน 2,337,120.54 บาท
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2566
ประมาณการ งบประมาณ และรายจ่ายจริง (หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการ รายจ่ายจริง
รายจ่ายงบกลาง 222,098,800.00 บาท รายจ่ายงบกลาง 193,066,852.41 บาท
รายจ่ายงบบุคลากร 481,403,200.00 บาท รายจ่ายงบบุคลากร 452,811,673.06 บาท
รายจ่ายงบดำเนินงาน 448,497,700.00 บาท รายจ่ายงบดำเนินงาน 417,465,185.13 บาท
รายจ่ายงบลงทุน 79,960,300.00 บาท รายจ่ายงบลงทุน 17,661,143.54 บาท
รายจ่ายงบเงินอุดหนุน 39,180,000.00 บาท รายจ่ายงบเงินอุดหนุน 29,602,927.00 บาท
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 10,000.00 บาท รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 597,809.45 บาท
รายจ่ายปีงบประมาณฯ ปี 2566
รายจ่ายแยกตามแผนงาน (ประมาณการงบประมาณ) (หน่วย : ล้านบาท)
ด้านบริหารทั่วไป 150,913,100.00 ล้านบาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม 783,782,000.00 ล้านบาท
ด้านเศรษฐกิจ 114,356,100.00 ล้านบาท
ด้านการดำเนินงานอื่น 222,098,800.00 ล้านบาท
รายจ่ายปีงบประมาฯ ปี 2566
รายจ่ายแยกตามแผนงาน (ร่ายจ่ายจริง) (หน่วย : ล้านบาท)
ด้านบริหารทั่วไป 157,798,396.08 ล้านบาท
ด้านการบริการชุมชนและสังคม 714,213,128.85 ล้านบาท
ด้านเศรษฐกิจ 46,127,213.25 ล้านบาท
ด้านการดำเนินงานอื่น 193,066,852.41 ล้านบาท
ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข้อมูลประชากรประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
เพศชาย 45,322 คน
เพศหญิง 50,746 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
ผู้ลงทะเบียนผู้พิการ 2,303 คน
ผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 13,945 คน