Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
222      ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 06-11-2020 10:36:29
221      ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29-09-2020 09:41:55
220      รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30-08-2020 01:51:17
218      บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-07-2020 15:52:54
217      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ัีงมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-06-2020 11:53:55
216      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-06-2020 11:50:51
215      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อในการขอใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-06-2020 11:46:35
214      คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการร้านอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21-05-2020 11:46:12
213      คำแนะนำสำหรับรถเร่จำหน่ายอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21-05-2020 11:45:00
212      คำแนะนำสำหรับแผงลอยจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21-05-2020 11:43:56
211      คำแนะนำสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21-05-2020 11:41:59
210      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการน้ำประปาพื้นที่นอกเขต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2563 20-05-2020 14:53:49
209      การปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 21-05-2020 10:06:21
208      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-05-2020 10:32:50
207      ปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 05-05-2020 15:32:48
206      ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) 01-05-2020 09:40:07
205      มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนงานจดทะเบียนพาณิชย์ งานใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 07-04-2020 11:45:31
204      มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 01-04-2020 13:56:32
203      ของดการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2563 27-03-2020 09:16:14
202      ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) 25-03-2020 14:18:08

รวมทั้งหมด 306 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>