Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
175      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2019 10:55:49
174      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2019 10:01:40
173      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้รวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-08-2019 09:11:47
172      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รายการ โดย 06-08-2019 08:35:20
171      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดต้ังเครื่องสักการะเนื่องในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 6 รา 06-08-2019 08:28:07
170      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 01-08-2019 10:39:15
169      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรโครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 11 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2019 16:35:56
168      ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2019 15:55:53
166      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัพเกรดคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 021-49-0002/87 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-07-2019 15:52:00
165      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ้อมแซมตู้ไม้ อาคารรวมใจภักคิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 26-07-2019 15:50:01
164      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2019 12:34:16
163      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2019 12:32:23
161      การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 23-07-2019 10:27:03
160      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 15-07-2019 18:50:20
159      กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 08-07-2019 16:37:33
158      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 08-07-2019 16:32:02
157      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2019 18:47:20
156      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) จำนวน 3 รายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 03-07-2019 17:35:15
155      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการสร้างสุขในงานศิลป์ 3 โครงการนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 10 ในวันที่ 7-26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 03-07-2019 17:29:17
154      มาตรการป้องกันการรับสินบน 27-06-2019 14:02:35

รวมทั้งหมด 306 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>