Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
283      รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 12-01-2022 13:54:15
282      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ 29-12-2021 13:28:16
281      ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 14-12-2021 14:11:55
280      บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 28-01-2022 14:23:39
278      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 03-11-2021 13:43:08
277      คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ 3551/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลและโครงไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 03-11-2021 12:44:32
276      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 5 02-11-2021 10:14:46
275      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์ คร้ังที่ 2 02-11-2021 09:38:57
274      เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-10-2021 10:54:09
273      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-10-2021 16:10:03
272      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 4 25-10-2021 13:56:59
270      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 3 21-10-2021 17:17:31
269      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2 15-10-2021 11:23:18
268      งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ 11-10-2021 14:01:47
267      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-10-2021 16:40:26
266      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-10-2021 16:38:17
265      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อในการขอใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-10-2021 16:36:04
264      ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5-19 ตุลาคม 2564 08-10-2021 16:26:57
263       งดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5-19 ตุลาคม 2564 08-10-2021 16:26:46
262      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ. 2564 08-10-2021 15:56:24

รวมทั้งหมด 278 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>