Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
144      การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-06-2019 14:05:35
143      แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 25-06-2019 14:02:26
142      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 25-06-2019 14:00:05
141      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 25-06-2019 13:57:43
140      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019 14:33:12
139      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูใหม่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019 14:27:48
138      ประกาศใช้เทศบัญญัติการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 21-06-2019 11:19:53
137      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2019 15:28:42
136      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2019 16:25:47
135      ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสีสนามห้องหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง 19-06-2019 10:53:14
134      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2019 08:43:28
133      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัชรถแห่ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บร 5514 นศ รหัสครุภัฑ์ 002-51-0030 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-06-2019 16:08:46
132      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดตกแต่งต้นไม้รวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019 17:34:57
131      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารการฝึกอบรม จำนวน ๑๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2019 17:37:58
130      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตร โครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2562 04-06-2019 14:55:31
129      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-05-2019 12:14:07
128      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้และไม้พุ่มประดับบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2019 16:20:41
127      รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23-05-2019 16:06:50
126      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 7 รายการพร้อมติดต้ังและรื้อถอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2019 16:15:22
125      การชะลอการขออนุญาตใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-04-2019 15:44:28

รวมทั้งหมด 299 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>