Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
158      รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 08-07-2019 16:32:02
157      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2019 18:47:20
156      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) จำนวน 3 รายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 03-07-2019 17:35:15
155      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการสร้างสุขในงานศิลป์ 3 โครงการนิทรรศการหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2562 คร้ังที่ 10 ในวันที่ 7-26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 03-07-2019 17:29:17
154      มาตรการป้องกันการรับสินบน 27-06-2019 14:02:35
153      นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต 27-06-2019 14:01:42
152      นโยบายคุณธรรมและสร้างความโปร่งใส 25-06-2019 14:24:53
151      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 25-06-2019 14:23:46
150      เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 25-06-2019 14:22:57
149      บรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก 25-06-2019 14:20:56
148      แต่งต้ังพนักงานจ้าง 25-06-2019 14:18:18
145      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 25-06-2019 14:06:52
144      การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-06-2019 14:05:35
143      แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 25-06-2019 14:02:26
142      หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 25-06-2019 14:00:05
141      มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 25-06-2019 13:57:43
140      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคารรวมใจภักดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019 14:33:12
139      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนประตูใหม่ด้านหน้าทางเข้าอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2019 14:27:48
138      ประกาศใช้เทศบัญญัติการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 21-06-2019 11:19:53
137      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2019 15:28:42

รวมทั้งหมด 311 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>